User Tools

Site Tools


projekt:flipdisk

Flipdisk-display

imag1389_demo_small.jpg

Introduktion

Föreningen har numera en flipdisk-display motsvarande de som sitter i bussar. Skylten är av märket Gorba och har, förutom flipdiskarna, en korresponderande led till varje dot.
Slutmålet är att skylten skall vara i drift i föreningslokalen för presentation av allehanda information, så som välkomstmeddelande till inpasserande folk, temperatur, tid, etc etc.

Projektets utmaning är att ta reda på hur kontrollenheten styr displayen, hur de kommunicerar och hur denna kommunikation kan konverteras till ett standardiserat språk. Vidare bör detta göras så att det blir så enkelt som möjligt att administrera de meddelanden som önskas visas.

I normalfallet har en flipdiskskylt enbart flipdiskar som belyses underifrån av någon sorts lampa, för att flipdiskarna ska synas när det är mörkt. I andra fallet, vilket är det vanligaste idag, är att det är enbart en LED-matris helt utan flipdiskar. Kombinationen i denna skylt är således ganska ovanlig.

Tekniska data
Egenskap Värde
Elmatning 24 V DC, ~0.2 A - 1.1 A
Orignalgränssnitt I2C via RS-422
Gränssnitt I2C via TTL 3,3V max 100 kHz
Flip-dots 4 paneler med 16 x 28 = totalt 16 x 112
I2C
Full adress Chip
0x40 U9
0x42 U8
0x44 U2

Styrkortet
U24 - SIPEX SP483EN /\0343 (SCL) ; U26 - SIPEX SP483EN /\0343 (SDA)
U24, U26 är urkopplade halvduplex RS-485 transceivers avsedda för 5 volt och 5 Mbit/s.
U23, U25 - 74hc573 - 8-bit latch, 20-pin chip, Latch enable (LE) = pin 11

imag1363_small.jpg
Styrkortet
imag1364_small.jpg
Styrkortet
imag1365_small.jpg
Styrkortet
imag1366_small.jpg

Baksida överdel av flipdiskmodul
U11 - 45D00NK, HC14 14-pin SSOP/TSOP (00 = 74hc00 4x 2-input NAND gate ; 14 = 74hc14 6x Schmitt trigger inverter)
imag1383_small.jpg

Översikt flipdisk modul (4 stycken totalt)
Övre flatkabel = 16-pin
Undre flatkabel = 60-pin
imag1390_closeup.jpg
Lokalisering av kretsarna U8, U9, U5, U1, U6, U7:
imag1390_location02_small522_01.jpg
U8 74HC138D ; U9 74HC138D (3-till-8 dekoder, SOIC-16)

imag1393_small.jpg

Nederdel av flipdisk modul
imag1394_small.jpg
U6 - TB 32BU, 627U5CF (32HU?) 16-pin SSOP/TSOP
imag1394_u6.jpg
U7 - TB 32BU, 627U5CF (32HU?)
imag1395_small.jpg
U6 - TB 32BU, 627U5CF (32HU?)
imag1396_small.jpg
U1 - AMIS Brose, 0333 EDBA, MT 1028 I, EDBA-BAA, P324015 AB (samma som, eller en variant av FP2800) (DIL-40)
imag1397_small.jpg
U5 - TB 32BU, 627U5CF (32HU?)
imag1398_small.jpg
Nederdel baksida av flipdiskmodul till vänster
imag1399_small.jpg

Gissningar

* U8 74HC138D och U9 74HC138D (3-till-8 dekoder) avkodar en 4-bits address till 1-av-16 address i Y-led.
* U23, U25 - 74hc573 - 8-bit latch, får sin indata inklockad direkt från I2C seriell-till-parallell omvandlaren. Antingen via interrupt-on-change (/INT) till latch-enable (LE) eller direkt från en I/O pinne till latch-enable.

Inledande tester, Reverse engineering

Känt: I2C-kommunikation med U8, U9 och U2. Med info från sidan Hacking the Brose Vollmatrix compact · TeddyDesTodes/Brose-Vollmatrix Wiki · GitHub får vi reda på att för den skylt som undersöks i det fallet (likvärdig av samma märke, dock ej samma modell), skickas data i sekvens om 5 grupper:

Adress Data
0x42 0xXX
0x40 0xXX
0x44 0xXX
0x44 0xXX
0x40 0xXX

Med en tillkopplad Raspberry Pi som kommunicerar med vår skylt via I2C körs ett script som genererar och skickar slumpmässig data enligt sekvensen ovan. Detta ger att slumpmässiga flipdiskar vänds upp och slumpmässiga lysdioder tänds, dock inte nödvändigtvis tillsammans.

I nästa steg undersöktes datan i de filer som tillhandahålls på sidan. Det mönster som uppkommer är att data för den fjärde och femte gruppen är konstant. Andra gruppen är adressen till flipdot-panelerna, där FB är den första panelen på denna skylt.

Några timmars testande och skickande av data till skylten leder fram till slutsatsen att:
1:a gruppen ger vilken flip/LED som ska aktiveras i x-led, vilket rowset, samt columnset.
2:a gruppen ger vilken panel som skall skrivas till.
3:e gruppen ger vilken flip/LED som ska aktiveras i y-led.
4:e gruppen: ?
5:e gruppen: ?

Huruvida det stämmer till fullo är omöjligt att veta, men tillräckligt för att kunna styra skylten.

Adress Data Beskrivning
0x42 0xXX x-led
0x40 0xFB panel
0x44 0xXX y-led
0x44 0x0F ?
0x40 0xFF ?

To be continued

TODO
Göromål Status
Etablera I2C kommunikation OK
Översiktsbild styrkort, komponentsida
Översiktsbild flipkort, lödsida
Vilket chip används för I2C?
Matriskodning
Mer information

* Behandlade bilder
* Orignalbilder 0
* Orignalbilder 1

* Hacking the Brose Vollmatrix compact · TeddyDesTodes/Brose-Vollmatrix Wiki · GitHub (2012)
* Flipdot-Hack - C-Hack (2017) (tysk sida)
* FlipdotDisplay - Attraktor Wiki (2017) (tysk sida)
* Flip-disc display (wikipedia)
* List of 7400 series integrated circuits (wikipedia)

Flipkort:
U2 - 74HCT688
U11- 45D00NK HC14
S1 - DIPx8
S2 - DIPx8
U12 - LM2596S
U3 - 74HC573
T1-T8 IOR425M, 8U6R, F7314

Styrkort:
U2 - PCF8574T

projekt/flipdisk.txt · Last modified: 2018/04/19 08:55 by magiskaroyken